Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma dla firmy PanLink zasadnicze znaczenie. Wierzymy, że kierowanie się odpowiedzialnym podejściem przynosi korzyści naszym pracownikom, klientom i wszystkim podmiotom w łańcuchu dostaw.

Od zawsze jesteśmy pracodawcą, który zapewnia wszystkim równe szanse. Sprzeciwiamy się wszelkim formom bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, klasę społeczną, kolor skóry, wiek, niepełnosprawność, religię i przekonania religijne oraz stan zatrudnienia.

Działamy odpowiedzialnie i staramy się zapewnić, że wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw postępują w taki sam sposób. W naszej działalności uwzględniamy przepisy prawa lokalnego i kodeksy postępowania w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, etyki oraz środowiska. Staramy się tworzyć zdrowe, pewne i bezpieczne warunki dla wszystkich pracowników.

Nasze specjalne zespoły podejmują aktywne wysiłki w zakładach w Europie i Chinach, przeprowadzając audyty i zatwierdzając nowych dostawców, tak aby zagwarantować dobre praktyki biznesowe.

Zapoznaj się z naszym kodeksem postępowania, aby uzyskać więcej informacji.

Odpowiedzialność społeczna – Polityka grupy PanLink

Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji – Polityka grupy PanLink

Różnorodność i równość szans – Polityka grupy PanLink

Postępowanie wobec nieprawidłowości – Polityka grupy PanLink

Deklaracja PanLink – dotycząca tzw. minerałów konfliktu tzn. niestosowania surowców pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi (pdf, angielski)
Conflict Minerals – PanLink Mission Statement